Gaasitorustike ehitus

A, B, C, D – kategooria maagaasipaigaldiste renoveerimis- ja ehitustööd, sh gaasitrassid   (kasutatav materjal teras ja plast), sisetorustik ( kasutatav materjal vask ja teras).

A, B, C – kategooria vedelgaasipaigaldiste ehitamine.

 • Gaasijaotusjaamad
 • Gaasireguleerimisjaamad
 • Gaasireguleerimispunktid
 • Gaasimõõdusõlmed
 • Gaasi rõhureguleerimiskapid

Gaasitorustike projekteerimine

 • Büroo- ja elamuhoonete gaasikatlamajade projekteerimine
 • Katlamajade gaasivarustuse projekteerimine
 • Hoonesiseste gaasitorustike projekteerimine
 • Väliste gaasitrasside projekteerimine
 • Maagaasi (LNG) ja surugaasi (CNG) tanklate projekteerimine
 • Gaasikompressorjaamade projekteerimine
 • Gaasimõõdu- ja jaotusjaamade (GMJ ja GJJ) projekteerimine
 • Väike- ja mikrokoostootmisjaamade (CHP) projekteerimine
 • Projektide ekspertiis

Kaugküttetorustike ehitus

 • Ühetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine
 • Kahetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine

Kaugküttetorustike projekteerimine

 • Kaugküttetrasside projekteerimine

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

 • Välisveevarustus – ja kanalisatsioonivõrgud ( survekanalisatsiooni torustik sademe – ja reoveetorustik , drenaaž , pumplad, puhastid)
 • Hoone ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid

Hoonesiseste süsteemide ehitus ja hooldus

 • Väikekatlamajad
 • Soojussõlmed
 • Küttesüsteemid ( radiaatori- ja põrandaküte)
 • Koostootmisjaam
 • Arvestite ja korrektorite vahetus

Suundpuurimine

 • Suundpuurimise max läbimõõt 400 mm.
 • Pinnase läbistus kinnisel meetodil max läbimõõt 500 mm.

Omanikujärelevalve

 • Gaasitorustiku rekonstrueerimis- ja ehitustööd
 • Küttesüsteemide ja katlamajade ehitus
 • Kaugküttetorustiku ehitus
 • Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus
 • Gaasitrasside projekteerimine
 • Kaugküttetrasside projekteerimine

Surveseadmetööd

 • Auru-, kuumavee ja muu vedeliku katla, surveanuma ja torustiku ning ohtliku vedeliku paikse mahuti ja ohtliku vedeliku veoanuma remontimine, ümberehitamine, paigaldamine
 • Surveseadme kasutamise järelevalve

Kalibreerimislabor

EG Ehitus AS Kalibreerimislabor teostab gaasi mahu mõõtevahendite siseriiklikku esma- ja kordustaatlust ning kalibreerimist.

AS EG Ehitus Kalibreerimislabor vastab EN ISO/IEC 17020:2012 nõuetele kui inspekteerimisasutus gaasi mahu mõõtevahendite taatlemise valdkonnas. EAK registreerimisnumber  I038.

AS EG Ehitus Kalibreerimislabor vastab EN ISO/IEC 17025 nõuetele kui kalibreerimislabor gaasi mahu mõõtevahendite kalibreerimise valdkonnas. EAK registreerimisnumber K006.

AS EG Ehitus omab volitatud taatluslaborina tegutsemiseks tunnusnumbrit M15.

Teostame taatlust ja kalibreerimist järgmistele seadmetele:

 • turbiin- ja rootorgaasiarvestid
 • gaasi leppekoguse mõõturid