Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Gaasitorustike ehitus

A, B, C, D – kategooria maagaasipaigaldiste renoveerimis- ja ehitustööd, sh gaasitrassid   (kasutatav materjal teras ja plast), sisetorustik ( kasutatav materjal vask ja teras).

A, B, C – kategooria vedelgaasipaigaldiste ehitamine.

 • Gaasijaotusjaamad
 • Gaasireguleerimisjaamad
 • Gaasireguleerimispunktid
 • Gaasimõõdusõlmed
 • Gaasi rõhureguleerimiskapid

Gaasitorustike projekteerimine

 • Büroo- ja elamuhoonete gaasikatlamajade projekteerimine
 • Katlamajade gaasivarustuse projekteerimine
 • Hoonesiseste gaasitorustike projekteerimine
 • Väliste gaasitrasside projekteerimine
 • Maagaasi (LNG) ja surugaasi (CNG) tanklate projekteerimine
 • Gaasikompressorjaamade projekteerimine
 • Gaasimõõdu- ja jaotusjaamade (GMJ ja GJJ) projekteerimine
 • Väike- ja mikrokoostootmisjaamade (CHP) projekteerimine
 • Projektide ekspertiis

Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Kaugküttetorustike ehitus

 • Ühetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine
 • Kahetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine

Kaugküttetorustike projekteerimine

 • Kaugküttetrasside projekteerimine

Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

 • Välisveevarustus – ja kanalisatsioonivõrgud ( survekanalisatsiooni torustik sademe – ja reoveetorustik , drenaaž , pumplad, puhastid)
 • Hoone ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid

Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Hoonesiseste süsteemide ehitus ja hooldus

 • Väikekatlamajad
 • Soojussõlmed
 • Küttesüsteemid ( radiaatori- ja põrandaküte)
 • Koostootmisjaam
 • Arvestite ja korrektorite vahetus

Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Suundpuurimine

 • Suundpuurimise max läbimõõt 400 mm.
 • Pinnase läbistus kinnisel meetodil max läbimõõt 500 mm.

Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Omanikujärelevalve

 • Gaasitorustiku rekonstrueerimis- ja ehitustööd
 • Küttesüsteemide ja katlamajade ehitus
 • Kaugküttetorustiku ehitus
 • Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus
 • Gaasitrasside projekteerimine
 • Kaugküttetrasside projekteerimine

Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Surveseadmetööd

 • Auru-, kuumavee ja muu vedeliku katla, surveanuma ja torustiku ning ohtliku vedeliku paikse mahuti ja ohtliku vedeliku veoanuma remontimine, ümberehitamine, paigaldamine
 • Surveseadme kasutamise järelevalve

Elektritööd

 • Käiduteenus
 • Päikeseparkide projekteerimine ja ehitus
 • Hoonete sisesed elektritööd
 • Hoonete välised elektritööd
 • Projekttööd
 • Omaniku järelevalve

Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Gaasiarvestite ja leppekogusemõõturite müük

AS EG Ehitus teostab uute gaasiarvestite ja leppekogusemõõturite (korrektorite) müüki.