Gaasitorustike ehitus

A, B, C, D – kategooria maagaasipaigaldiste renoveerimis- ja ehitustööd, sh gaasitrassid (kasutatav materjal teras ja plast), sisetorustik ( kasutatav materjal vask ja teras).

A, B, C – kategooria vedelgaasipaigaldiste ehitamine.

-Gaasijaotusjaamad

-Gaasireguleerimisjaamad

-Gaasireguleerimispunktid

-Gaasimõõdusõlmed

-Gaasi rõhureguleerimiskapid

Kaugküttetorustike ehitus

Ühetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine;

Kahetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine;

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Välisveevarustus – ja kanalisatsioonivõrgud ( survekanalisatsiooni torustik , sademe – ja reoveetorustik , drenaaž , pumplad, puhastid)

Hoone ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid

Hoonesiseste süsteemide ehitus ja hooldus

-Väikekatlamajad

-Soojussõlmed

-Küttesüsteemid ( radiaatori- ja põrandaküte)

-Koostootmisjaam

-Arvestite ja korrektorite vahetus

Suundpuurimine

-Suundpuurimise max läbimõõt 400 mm.

-Pinnase läbistus kinnisel meetodil max läbimõõt 500 mm.

Omanikujärelevalve

Teostame omanikujärelevalvet:

-Gaasitorustiku rekonstrueerimis- ja ehitustööd;

-Küttesüsteemide ja katlamajade ehitus;

-Kaugküttetorustiku ehitus;

-Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus;

Surveseadmetööd

Auru-, kuumavee ja muu vedeliku katla, surveanuma ja torustiku ning ohtliku vedeliku paikse mahuti ja

ohtliku vedeliku veoanuma remontimine, ümberehitamine, paigaldamine.

Surveseadme kasutamise järelevalve.

Kalibreerimislabor

EG Ehitus AS Kalibreerimislabor teostab gaasi mahu mõõtevahendite siseriiklikku esma- ja kordustaatlust ning kalibreerimist.

AS EG Ehitus Kalibreerimislabor vastab EN ISO/IEC 17020:2012 nõuetele kui inspekteerimisasutus gaasi mahu mõõtevahendite taatlemise valdkonnas. EAK registreerimisnumber  I038.

AS EG Ehitus Kalibreerimislabor vastab EN ISO/IEC 17025 nõuetele kui kalibreerimislabor gaasi mahu mõõtevahendite kalibreerimise valdkonnas. EAK registreerimisnumber K006.

AS EG Ehitus omab volitatud taatluslaborina tegutsemiseks tunnusnumbrit M15.

Teostame taatlust ja kalibreerimist järgmistele seadmetele:

  • turbiin- ja rootorgaasiarvestid
  • gaasi leppekoguse mõõturid