Ettevõttest

AS EG Ehitus on AS Eesti Gaasi kontserni kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks on vee-, kanalisatsiooni-, soojus- ja gaasitorustike ehitus, katlamajade ehitus, projekteerimine ning remonditööd.
AS EG Ehitus loodi 2004. aasta detsembris eelnevalt tegutsenud struktuuride ja töötajate baasil.

AS EG Ehitus toob Teie kinnistule, majale, ettevõttele kohale kõik toruühendused, vajadusel ka kaablid ning paigaldab hoonesse kütte- ja katlaseadmed.

AS EG Ehitus pakub nii üksiklahendusi kui ka tervete piirkondade torustike projekteerimist ja ehitamist „võtmed kätte“ lahendusena.

AS EG Ehitus’e töötajatel on eriväljaõpe ja pikaajalised kogemused.

AS EG Ehitus on Eesti Gaasiliit ja Eesti Kaubandus- tööstuskoda liige.

Valdkond, tegevusala: Ehitus, Projekteerimine, Ehitamine, Omanikujärelevalve, Seadmetööd, Gaasipaigaldise ehitamine, Surveseadmetööd, Elektritööd, Gaasitööd.

Edukas Eesti Ettevõte 2020

Edukas Eesti Ettevõte 2021


Kvaliteet, Keskkond ja Tööohutus

AS EG Ehitus juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi standardi OHSAS 18001:2007 nõuetele.

BVQI on väljastanud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi sertifikaadid, mis kinnitavad, et EG Ehituse:

 • juhtimissüsteem vastab rahvusvahelistele nõuetele;
 • tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, orienteeritud kvaliteedile ja keskkonnasõbralikkusele;
 • töötajad jälgivad jäätmete vähendamist ja suurendavad ressursside kasutamist;
 • töötajad järgivad oma tegevuses seaduseid, normatiive, eeskirju ja muid kehtestatud nõudeid ning head ehitustava;
 • töötajad tegelevad pidevalt oma juhtimissüsteemi parendamisega klientide paremaks teenindamiseks, usaldusväärsuse ja konkurentsivõime tagamseks.
Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Lisaks vastab AS EG Ehitus keevituse tootmisohje standardile ISO 3834-2.

Keevituse tootmisohje sertifitseerijaks on TÜV Eesti OÜ, mis on rahvusvahelise TÜV Nord Group Eesti esindus.


Isikuandmete kasutamise põhimõtted

Eesti Gaasi kontsernis hindame kõrgelt isikuandmete konfidentsiaalsust ja kaitset. Siinolevad isikuandmete kasutamise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) kajastavad seda, kuidas töödeldakse füüsiliste isikute isikuandmeid (edaspidi Isikuandmed) Eesti Gaasi kontsernis. Kontserni koosseisu näed http://www.gaas.ee/ettevottest/.
Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ja muudes dokumentides.

LOE SIIT

Isikuandmete kasutamise põhimõtted Eesti Gaasi kontsernis

 

Eesti Gaasi kontsernis hindame kõrgelt isikuandmete konfidentsiaalsust ja kaitset. Siinolevad isikuandmete kasutamise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) kajastavad seda, kuidas töödeldakse füüsiliste isikute[1]  isikuandmeid (edaspidi Isikuandmed) Eesti Gaasi kontsernis. Kontserni koosseisu näed http://www.gaas.ee/ettevottest/. Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ja muudes dokumentides.

 1. Iseseisvad andmete vastutavad töötlejad Eesti Gaasi kontsernis on:
 • AS Eesti Gaas, registrikoodiga 10178905, aadressiga Sadama 7, 10111 Tallinn;
 • AS Gaasivõrk, registrikoodiga 12503841, aadressiga Gaasi tn 5, 11415 Tallinn;
 • AS EG Ehitus, registrikoodiga 11097051, aadressiga Gaasi tn 5, 11415 Tallinn;
 • OÜ HG ProSolution, registrikoodiga 14792714, aadressiga Gaasi tn 5, 11415 Tallinn;
 • SIA Elenger, registrikoodiga 40203080354, aadressiga Elizabetes iela 24, LV-1050 Riia, Läti Vabariik;
 • Elenger OY, registrikoodiga 2957149-9, aadressiga Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki, Soome Vabariik;
 • UAB EG Energija, registrikoodiga 304911434, aadressiga Labdarių g. 5, LT-01120 Vilnius, Leedu Vabariik.

Eesti Gaasi kontserni ettevõtjaid nimetatakse edaspidi ühiselt ja igaüht eraldi Ettevõtteks.

 1. Ettevõte võib Isikuandmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid (vt täpsemalt punktist 8). Sellisel juhul võtab Ettevõte eesmärgiks tagada, et volitatud töötlejad töötlevad Isikuandmeid vastavalt õigusaktidele ja Ettevõtte juhistele, mh kasutavad asjakohaseid turvameetmeid.

 

 1. Ettevõte töötleb oma igapäevastes tegevustes Isikuandmeid õigusaktides lubatud alustel, st juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete kasutusele võtmiseks, isiku nõusoleku alusel (nt pakkumiste ja infokirjade saatmiseks, kui see eeldab nõusolekut), isiku või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks, avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või kui Isikuandmete töötlemise aluseks on Ettevõtte või muu isiku õigustatud huvi (õigustatud huvi näiteid vt lehekülje allosast[2]).

 

 1. Punktis 3 nimetatud alustel töötleb Ettevõte peamiselt järgmisi Isikuandmete liike:
 • nimi ning isikukood ja/või sünnikuupäev, isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress, eelistatav suhtluskeel);
 • andmed isiku seotusest esindatava isikuga (seos, esindusõigus, kontaktandmed);
 • hääl (nt häällepingud) või visuaalne kujutis (nt territooriumi videosalvestised);
 • energiat tarbiva objekti ja seadmete andmed (aadress, piirkond, kinnistuga seotud asjaõigused, seadme kirjeldus, isiku omandi-või kasutusõigused jms);
 • energiatarbimise andmed (kogus, asukoht);
 • kliendisuhtega seotud andmed (Ettevõtte teenuste kasutamist puudutav teave, isiku ja tarbimiskoha EIC-kood, isiku sõlmitud lepingute, nende täitmise asjaolude ja esitatud tellimuste üksikasjad, e-Teeninduse ja selle funktsionaalsuste kasutamise andmed ja küpsiste abil kogutud andmed);
 • andmed isiku maksekohustuse ja selle täitmiste kohta, andmed isikule tasumisele kuuluvate summade ja nende väljamaksmise kohta, pangaandmed.
 1. Isikuandmete kaitse üldpõhimõtted:
 • Ettevõte kasutab Isikuandmeid üksnes eesmärgil, milleks ta Isikuandmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Ettevõte võib kasutada Isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult juhul, kui see on kooskõlas õigusaktidega. Ettevõte võib kombineerida erinevate teenustega seoses kogutud Isikuandmeid, kui need Isikuandmed on kogutud samal eesmärgil.
 • Ettevõte peab Isikuandmete kaitsmist väga oluliseks. Selle tagamiseks võtab Ettevõte kasutusele Isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed, mh:
  • viirusetõrje ja tulemüüri kasutamine;
  • juurdepääsuõiguste määratlemine ja volitamata juurdepääsu tõkestamine;
  • andmete muudatuste logimine;
  • töötajatele Isikuandmete kaitse alaste nõuete kehtestamine ja tutvustamine;
  • Isikuandmete volitatud töötlejate hoolikas valimine ja nendega kokkulepete sõlmimine Isikuandmete kaitse tagamiseks.

 

 1. Ootused isikule Isikuandmete turvalisuse tagamisel:
 • Isik peab välistama temaga seotud parooli ja muude isiku identifitseerimist võimaldavate andmete ja vahendite (nt ID-kaardi või Mobiil-ID, ligipääs e-Teenindusele, tankla sooduskaart ja maksekaart) langemise teiste isikute kätte, et vältida teise isiku esinemist tema nimel. Isik peab arvestama asjaoluga, et Ettevõte ei saa tagada Isikuandmete turvalisust ega ole selle eest vastutav juhul, kui Isikuandmed ei ole kaitstud selle kohustuse rikkumise tõttu.
 • Kui isik võimaldab oma pereliikmel, sõbral, kaastöötajal või muul kõrvalisel isikul kasutada eelnimetatud andmeid, peab ta tagama, et selline isik on tutvunud Põhimõtetega ja nõustub nendega. Sellised isikud loetakse tegutsenuks isiku nimel.
 • Kui isik edastab Ettevõttele kõrvalise isiku andmeid isiku ja Ettevõtte vahelise kokkuleppe täitmiseks, peab ta tagama, et kolmas isik on andmete edastamisest teadlik ja aktsepteerib nende töötlemist kokkuleppe täitmise eesmärgil. Muuhulgas kehtib see juhtumitele, kus isik määrab kõrvalise isiku enda esindajaks lepingu täitmisel, nt maksete teostamiseks, objektile ligipääsu võimaldamiseks.
 • Kui Isikule saab teatavaks Ettevõttega seotud tema enda või muu isiku Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumine, teavitab isik sellest viivitamatult Ettevõtet.

 

 1. Isikuandmete kogumine Ettevõttes toimub eelkõige järgmiselt:
 • isik esitab Ettevõttele Isikuandmed lepingu sõlmimiseks, nt elektri või gaasi müügilepingu, gaasiseadme hoolduslepingu, gaasiseadme paigalduse või kontrolli lepingu, CNG tanklakaardi lepingu, gaasivõrguga liitumise lepingu või gaasi võrgulepingu sõlmimiseks;
 • isik esitab Isikuandmed Ettevõttele pakkumiste, infokirjade vms saamiseks;
 • Isikuandmed esitab Ettevõttele isiku perekonnaliige, sõber, tööandja või muu kõrvaline isik;
 • Isikuandmed salvestatakse isiku poolt sidevahendi (nt telefon, e-Teenindus, e-post) teel antud korralduste ja toimingutena või Ettevõtte territooriumi katvate videosalvestistena;
 • Ettevõte pärib Isikuandmeid avalikest registritest või muudest avalikest allikatest;
 • Isikuandmed tekivad gaasi tarbimise mõõtmisel;
 • Isikuandmed esitatakse Ettevõttele gaasi või elektri võrguettevõtja poolt või ametliku andmevahetusplatvormi kaudu;
 • Isikuandmed esitatakse Ettevõttele muu vastutava või volitatud töötleja poolt.

 

 1. Ettevõte ei väljasta Isikuandmeid muudele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamine on õigusaktidest tulenevalt lubatud. Ettevõte edastab Isikuandmeid muudele isikutele või kasutab volitatud töötlejaid eelkõige järgmistel juhtudel:
 • kaasvastutavatele või volitatud töötlejatele (nt gaasi- või elektri võrguettevõtjalt gaasi- või elektrimüüjale või vastupidi, samuti gaasi võrguettevõtjate ja gaasi- või elektrimüüjate vahel);
 • õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks riigiasutustele või muudele avaliku ülesande täitjatele (nt notarid, kohtutäiturid);
 • õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks registritele;
 • maksete teostamiseks või vastuvõtmiseks krediidiasutustele;
 • Ettevõtte teenuseosutajatele vajaduste piires (nt postiteenuse osutajale, sideteenuse osutajale, arvete edastamise teenuse osutajale, arhiveerimis- või hävitamisteenuse osutajale, trükiteenuse osutajale, audiitorile, IT-teenuse osutajale, turundusteenuse osutajale ja inkassoteenuse osutajale). Volitatud töötleja omab õigust kasutada Isikuandmeid üksnes Ettevõtte poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning Ettevõttega selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel;
 • muule Eesti Gaasi kontserni kuuluvale juriidilisele isikule, järgides sealjuures maagaasiseaduses sätestatud konfidentsiaalsusnõudeid. Muuhulgas edastab AS Gaasivõrk Isikuandmeid volitatud töötlejale AS-le Eesti Gaas arve koostamiseks ning AS-le EG Ehitus ja HG ProSolution OÜ-le kliendile teenuse osutamiseks AS-i Gaasivõrk nimel. AS Eesti Gaas edastab Isikuandmeid volitatud töötlejale AS-le EG Ehitus gaasiseadmete hooldusteenuse osutamiseks AS‑i Eesti Gaas nimel. Kõik AS-i Eesti Gaas tütarettevõtjad edastavad AS-le Eesti Gaas andmeid raamatupidamisteenuse, õigusteenuse, IT-halduse ja -arenduse teenuste või muude tugiteenuste osutamiseks.

 

 1. Isikuandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Ettevõte säilitab Isikuandmeid vaid Isikuandmete kasutamise eesmärgi saavutamiseni või Õigusaktis ettenähtud tähtaja jooksul. Isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel toimub kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või nõusolekus nimetatud tähtaja möödumiseni.

 

Isikuandmete säilitamise tähtaja möödudes Isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse.

 

 1. Isiku õigused seoses tema Isikuandmete kasutamisega on järgnevad:
 • saada õigusaktides sätestatud alustel, korras ja ulatuses Ettevõttelt teavet enda Isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
 • nõuda õigusaktides sätestatud alustel, korras ja ulatuses Isikuandmete parandamist või kustutamist (kustutamise taotlus loetakse rahuldatuks ka Isikuandmete anonümiseerimisel[3]);
 • võtta igal ajal ja tingimusteta tagasi nõusolek tema Isikuandmete töötlemiseks. Isik on teadlik, et nõusoleku tagasivõtmine omab vaid edasiulatuvat jõudu ja ei mõjuta nõusoleku kehtivuse ajal toimunud töötlemise õiguspärasust;
 • keelata enda Isikuandmete automatiseeritud töötlemine;
 • õigusaktides sätestatud alustel, korras ja ulatuses keelata või piirata oma Isikuandmete kasutamine mõneks tegevuseks, nt turundustegevuseks ja esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele, kui töötlemise aluseks on olnud Ettevõtte õigustatud huvi;
 • nõuda õigusaktides sätestatud alustel, korras ja ulatuses Isikuandmete ülekandmist muule isikule;
 • pöörduda enda õiguste rikkumisel Eestis Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee), Lätis Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv/lv/), Soomes Tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi), Leedus Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (www.ada.lt) ja kohtu poole;
 • nõuda õigusaktides sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

Isik saab oma õigusi realiseerida ilma Ettevõttele selle eest tasu maksmata, v.a juhul, kui esinevad õigusaktidest tulenevad alused tasu küsimiseks ning Ettevõtja peab tasu küsimist otstarbekaks.

 1. Isikul on võimalus pöörduda tema Isikuandmetega seotud küsimustes (sh nõusoleku muutmiseks või tagasivõtmiseks) Ettevõtte poole järgmistel kontaktidel:

 

 1. AS-s Gaasivõrk on määratud andmekaitseametnikuks Neeme Takk, e-posti aadress takk@gaas.ee, telefon 5650 0212. Teistes Ettevõtetes andmekaitseametnikku ei määrata.

 

 1. Isik on teadlik, et Ettevõtte veebilehtedel ja e-Teeninduses on kasutusel küpsised (ingl k cookies), st väikesed tekstifailid, mis laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal kasutuskorral veebilehele ja e-Teenindusele tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine ilma teda identifitseerimata (anonüümselt) ning pakkuda isikule personaalset ja mugavamat kasutuskogemust (nt säilitades kasutaja eelistused ja huvid jne), ning analüüsides ja arendades veebilehtede ja e-Teeninduse kaudu pakutavaid teenuseid ning suunates pakkumisi ja reklaame.

 

Siinolevad Eesti Gaasi kontserni isikuandmete kasutamise põhimõtted  kohalduvad alates 25. maist 2018. a, koos 09.03.2020 tehtud muudatustega. Ettevõttel on igal ajal õigus Põhimõtteid ühepoolselt muuta. Hetkel kehtivad Põhimõtted on alati kättesaadavad Ettevõtte veebilehel. Juhul kui muudame Põhimõtteid oluliselt, anname sellest ka arvetel, veebilehel või e-kirja teel aktiivselt teada. Soovitame seda lehte regulaarselt külastada, et oleksite alati teadlik kehtivates Põhimõtetes sätestatust.

[1] Siintoodud põhimõtted ei kajasta töötajate ega juhatuse liikmete andmete töötlemist ning see reguleeritakse eraldi korraga.

[2] Nt kliendi perekonnaliikme andmete töötlemine kliendi ja tema perekonnaliikme huvides, et võimaldada kliendi äraolekul Ettevõttele ligipääs gaasipaigaldisele; Ettevõtte huvi uurida pakutud toodete ja teenuste kvaliteeti (sh viia läbi kliendiuuringuid, teha statistikat ja finantsanalüüse, jälgida veebilehe liiklust);  Ettevõtte huvi tõendada toiminguid (nt telefonikõnede salvestamine); Ettevõtte huvi osutada lisateenuseid, korraldada kampaaniaid või premeerida kliente lojaalsuse eest; isiku huvi saada parimaid personaalseid pakkumisi; Ettevõtte huvi veenduda oma territooriumi turvalisuses (nt territooriumi videovalve).

[3] Anonümiseerimiseks loetakse isikut identifitseeriva teabe kõrvaldamist andmetest, mille tulemusena ei ole andmed enam seostatavad konkreetse isikuga.