Ettevõttest

AS EG Ehitus on AS Eesti Gaasi kontserni kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks on vee-, kanalisatsiooni-, soojus- ja gaasitorustike ehitus, katlamajade ehitus, projekteerimine ning remonditööd.
AS EG Ehitus loodi 2004. aasta detsembris eelnevalt tegutsenud struktuuride ja töötajate baasil.

AS EG Ehitus toob Teie kinnistule, majale, ettevõttele kohale kõik toruühendused, vajadusel ka kaablid ning paigaldab hoonesse kütte- ja katlaseadmed.

AS EG Ehitus pakub nii üksiklahendusi kui ka tervete piirkondade torustike projekteerimist ja ehitamist „võtmed kätte“ lahendusena.

AS EG Ehitus’e töötajatel on eriväljaõpe ja pikaajalised kogemused.

AS EG Ehitus on Eesti Gaasiliit ja Eesti Kaubandus- tööstuskoda liige.

Valdkond, tegevusala: Ehitus, Projekteerimine, Ehitamine, Omanikujärelevalve, Seadmetööd, Gaasipaigaldise ehitamine, Surveseadmetööd, Elektritööd, Gaasitööd.

Edukas Eesti Ettevõte 2020

Edukas Eesti Ettevõte 2021


Kvaliteet, Keskkond ja Tööohutus

AS EG Ehitus juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi standardi OHSAS 18001:2007 nõuetele.

BVQI on väljastanud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi sertifikaadid, mis kinnitavad, et EG Ehituse:

  • juhtimissüsteem vastab rahvusvahelistele nõuetele;
  • tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, orienteeritud kvaliteedile ja keskkonnasõbralikkusele;
  • töötajad jälgivad jäätmete vähendamist ja suurendavad ressursside kasutamist;
  • töötajad järgivad oma tegevuses seaduseid, normatiive, eeskirju ja muid kehtestatud nõudeid ning head ehitustava;
  • töötajad tegelevad pidevalt oma juhtimissüsteemi parendamisega klientide paremaks teenindamiseks, usaldusväärsuse ja konkurentsivõime tagamseks.
Gaasitorustike, Kaugküttetorustike, Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus

Lisaks vastab AS EG Ehitus keevituse tootmisohje standardile ISO 3834-2.

Keevituse tootmisohje sertifitseerijaks on TÜV Eesti OÜ, mis on rahvusvahelise TÜV Nord Group Eesti esindus.


Isikuandmete kasutamise põhimõtted

Eesti Gaasi kontsernis hindame kõrgelt isikuandmete konfidentsiaalsust ja kaitset. Siinolevad isikuandmete kasutamise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) kajastavad seda, kuidas töödeldakse füüsiliste isikute isikuandmeid (edaspidi Isikuandmed) Eesti Gaasi kontsernis. Kontserni koosseisu näed http://www.gaas.ee/ettevottest/.
Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ja muudes dokumentides.